31.oktobris REFORMĀCIJAS DIENA
"Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." Rm. 12:2
Reformācijas jeb Ticības atjaunošanas diena nav tikai par to, kas notika pirms 506 gadiem, bet par šodienu. Pārskatīt, ko šodien nepieciešams baznīcā reformēt, un kā atjaunot ticību - baznīcā kopumā un katrā personīgi. Svētīgu visiem šo Ticības atjaunošanas dienu! Paldies Mārtiņam Luteram un viņa laikabiedriem par lielo veikumu, bet darbs nav galā un viss nav vēl padarīts. Paldies par to, ko Dievs caur dr. Luteru mācīja un pārveidoja toreiz, un kas šo mācību un ticību turējuši līdz šai dienai, kad mēs tik daudz ko uztveram pašu par sevi saprotamu!
Paļaujoties uz Bībelē rakstīto vārdu, Luters formulēja piecas pamatatziņas jeb solas:
Sola Scriptura – vienīgi raksti! Mūsu ticības pamatā jābūt vienīgi Svētajiem rakstiem;
Sola Fide – vienīgi ticība! Mūs glābj sirds ticība Dieva vārdam;
Sola Gratia – vienīgi žēlastība! Ne mūsu nopelnu, bet vienīgi Dieva žēlastības dēļ mēs tiekam glābti;
Solus Christus – vienīgi Kristus! Tikai Kristus upura dēļ pie krusta Golgātā mēs saņemam šo nepelnīto žēlastību;
Soli Deo Gloria – vienīgi Dievam gods! Lai mūsu dzīve un darbi pagodina mūsu Tēvu debesīs, visa Radītāju.
Māc. I. Matīss