Detalizētāks atskats uz LELB Pateicības dienu
Ar konferenci Lutera Akadēmijā un Pateicības dievkalpojumu Rīgas Domā sestdien, 30. septembrī aizvadīta LELB Pateicības diena - svētki, kam centrā ir Dieva darbi.
KONFERENCE iesākās ar svētbrīdi, kuru vadīja Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs un Lutera Akadēmijas lektors Mg. theol. Gints Graudiņš. Arhibīskaps Jānis Vanags sniedza ieskatu, kā aizsākušies viņa kontakti ar Anglikāņu Baznīcas Ziemeļamerikā un starplaikā notikušo attīstību.
Ar priekšlasījumu par tēmu “Jaunā ekumēne. Paliekot uzticīgi Bībeles un mūsu vēsturiskajām tradīcijām” uzstājās Anglikāņu Baznīcas Ziemeļamerikā (ACNA - Anglican Church in North America) arhibīskaps Dr. Folejs Bīčs (Foley Beach). Konferences otrajā daļā, paneļdiskusijā, atbildot uz klausītāju jautājumiem, piedalījās Dr. Folejs Bīčs, bīskaps Dr. Rejs Satons (Ray R. Sutton) – ACNA ekumēnisko attiecību dekāns un arhibīskaps Jānis Vanags. Diskusijas moderēja Rīgas Doma dekāns mācītājs Elijs Godiņš.
Plkst. 12.00 lūgšanā par mieru Ukrainā klātesošos vadīja arhibīskapi J.Vanags un F.Bīčs. Konferencē piedalījās LELB garīdznieki un draudžu locekļi, Lutera Akadēmijas studenti, starptautiskie un ekumēniskie viesi u.c. interesenti, kopskaitā ap 100 klausītāju. Pateicība evaņģēlistei Kristīnai Ēcei par profesionālo tulkojumu.
DIEVKALPOJUMS plkst. 15.00 Rīgas Domā pulcēja garīdzniekus un draudžu
locekļus no visas Latvijas. Priecājāmies, ka svētkus kopā ar mums svinēja Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lietuvā bīskaps Mindaugs Sabutis un Tartu bīskaps Joels Luhamets no Igaunijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas, kā arī Anglikāņu Baznīcas Ziemeļamerikā arhibīskaps Dr. Folejs Bīčs un bīskaps Dr. Rejs Satons. Dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags. Procesijā līdz ar garīdzniekiem gāja iepriekšējos gados ar “Uzticības vairogu” apbalvotie draudžu locekļi.
Rīgas Domu llzes Sprances vadībā pieskandināja kori no LELB Doles-Ķekavas, Dubultu, Jelgavas Vienības, Ogres, Rīgas Jēzus, Rīgas Lutera, Rīgas Mārtiņa, Rīgas Sv. Jāņa, Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes, Slokas, Valmieras Sv. Sīmaņa, Ventspils draudzēm un bazūņkoris, pie ērģelēm – Ilze Reine, diriģenti - Jēkabs Krists Kalniņš un Gundega Dūda-Dzene. Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapa Rinalda Granta sprediķi nolasīja Rīgas iecirkņa prāvests Jānis Cepurītis.
PATEICĪBAS un sveicinājumi izskanēja dievkalpojuma noslēgumā.
Pateicības rakstu par 23 kalpošanai veltītajiem gadiem Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs un Latvijas diasporā, kā arī pildot dažādos amatus LELB vadībā saņēma mācītājs Juris Zariņš.
Mācītāji Māris Ludviks un Atis Vaickovskis, kuri arī devušies emeritūrā 2023. gadā, nevarēja būt klātesoši, viņiem Pateicības rakstu pasniegs citā reizē.
Apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju darbu LELB Mūzikas un liturģijas nozarē pasniedza ilggadējai nozares vadītājai Ilzei Sprancei un komisijas locekļiem Mārai Jermolovai, Ilzei Reinei, Aivaram Kalējam. Vita Kalnciema nevarēja piedalīties, viņai apbalvojumu pasniegs vēlāk.
Par ilggadēju un uzticīgu darbu LELB vadībā apbalvojumu saņēma Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš un ilggadējā arhibīskapa sekretāre Māra Jensone.
Diecēžu bīskapi nolasīja to draudžu locekļu vārdus, kuri ir apbalvoti ar “Uzticības vairogu” laika posmā no 2007. gada līdz 2023. gadam. Visi apbalvotie bija saņēmuši ielūgumu uz šo Pateicības dievkalpojumu. No 236 apbalvotajiem dievkalpojumā piedalījās gandrīz 60. Gandrīz tikpat ir jau aizsaukti mūžībā. Arhibīskaps pateicās šiem līdzstrādniekiem Dieva druvā un klātesošie izteica savu atzinību uzticamajiem kalpotājiem aplaudējot.
Visbeidzot Daugavpils bīskaps Einārs Alpe Baznīcas vārdā sveica arhibīskapu Jāni Vanagu konsekrācijas 30. gadadienā. Arhibīskapam līdzās tika aicināta viņa uzticamais un lielais atbalsts kalpošanā – kundze Baiba. Klātesošie ar ilgiem aplausiem pateicās Vanagu ģimenei par kalpošanu.
Dievs svētīja Pateicības dienas dalībnieku kopību, pildīja sirdis ar pateicību par katru uzticīgu kalpotāju un dāvāja sadraudzības prieku. Paldies visiem, kas piedalījās un visiem, kas svētkus organizēja.